Open Font License in Polish

Note

This is an unofficial translation of the SIL Open Font License into Polish. It was not published by SIL International, and does not legally state the distribution terms for fonts that use the OFL. A release under the OFL is only valid when using the original English text. However, we recognize that this translation will help users and designers not familiar with English to understand the SIL OFL better and use and release font families under this collaborative font design model. Please go to for the official version and the accompanying FAQ.

To jest nieoficjalne tłumaczenie Otwartej Licencji SIL dla Fontów (OFL) na język polski. Nie zostało opublikowane przez SIL International i pod względem prawnym nie stanowi warunków rozpowszechniania fontów stosujących OFL – ustanawia je wyłącznie oryginalny angielski tekst licencji OFL.

Jednak sądzimy, że pomoże ono lepiej zrozumieć Licencję osobom mówiącym po polsku i uczyni łatwiejszym używanie i wydawanie rodzin pism bazujących na naszym opartym na współpracy modelu tworzenia fontów. Zachęcamy twórców rozważających wydanie swoich fontów na licencji OFL do przeczytania towarzyszącego FAQ w odpowiednim języku, jeśli takie istnieje.

Prosimy odwiedzić http://scripts.sil.org/OFL w celu zapoznania się z oryginalną wersją Licencji i towarzyszącym FAQ.


Copyright (c) <daty>, <Właściciel Praw Autorskich> (<URL|email>),
z Zastrzeżoną Nazwą Fontu <Zastrzeżona Nazwa Fontu>.
Copyright (c) <daty>, <dodatkowy Właściciel Praw Autorskich> (<URL|email>),
z Zastrzeżoną Nazwą Fontu <dodatkowa Zastrzeżona Nazwa Fontu>.
Copyright (c) <daty>, <dodatkowy Właściciel Praw Autorskich> (<URL|email>).

Ta Dystrybucja Fontu jest wydana na Otwartej Licencji SIL dla Fontów
w wersji 1.1. Kopia tej licencji jest przedstawiona poniżej, i jest także
dostępna razem z towarzyszącym FAQ pod adresem:

OTWARTA LICENCJA SIL DLA FONTÓW Wersja 1.1 - 26 lutego 2007


PREAMBUŁA

Otwarta Licencja SIL dla Fontów (OFL) ma na celu zastymulowanie rozwoju
współpracy w tworzeniu fontów na całym świecie, wsparcie wspólnot akademickich
i lingwistycznych w ich wysiłkach tworzenia fontów i dostarczenie wolnej
i otwartej platformy umożliwiającej dzielenie się fontami i ich rozwijanie
na drodze współpracy.

Fonty licencjonowane na OFL mogą być swobodnie używane, analizowane,
modyfikowane i redystrybuowane, o ile nie są sprzedawane osobno. Fonty,
włącznie z pracami pochodnymi, mogą być dołączane, osadzane i/lub sprzedawane
z jakimkolwiek oprogramowaniem, o ile prace pochodne nie użyją żadnych nazw
zastrzeżonych. Jednak fonty nie mogą być wydane na żadnej innej licencji. To
wymaganie nie dotyczy żadnego dokumentu utworzonego z wykorzystaniem fontów

lub ich pochodnych.

DEFINICJE

“Dystrybucja Fontu” (lub fontów, “Dystrybucja jest tutaj rzeczownikiem)
to zbiór plików wydany przez Właściciel(i) Praw Autorskich na tej licencji,
co musi być jasno zaznaczone. W jego skład mogą także wchodzić pliki źródłowe,
skrypty budujące i dokumentacja.

“Zastrzeżona Nazwa Fontu” odnosi się do nazw wymienionych jako takie
w informacji(ach) o prawach autorskich.

“Wersja Oryginalna” oznacza zbiór składników Dystrybucji Fontu taki, jaki jest
rozpowszechniany przez Właściciel(i) Praw Autorskich.

“Wersja Zmodyfikowana” oznacza wersję pochodną powstałą w wyniku dodania,
usunięcia lub zmiany – częściowo bądź w całości – jakiegokolwiek składnika
Wersji Oryginalnej, w wyniku zmiany formatu lub przeportowania Dystrybucji
Fontu do nowego środowiska.

“Autor” oznacza każdego projektanta, inżyniera, programistę, technical
writer i każdą osobę która wniosła wkład w Dystrybucję Fontu.

ZEZWOLENIA I WARUNKI

Niniejszym zezwala się każdej osobie otrzymującej kopię Dystrybucji Fontu na
wolne od opłat użycie, analizę, kopiowanie, łączenie, osadzanie, modyfikację,
redystrybucję i sprzedaż zmodyfikowanych i/lub niezmienionych kopii Dystrybucji
Fontu, pod następującymi warunkami:
 1. Ani Dystrybucja Fontu, ani żaden z jej składników, w Wersji Oryginalnej bądź
  Zmodyfikowanej, nie może być sprzedawany osobno.
 2. Wersje Oryginalne bądź Zmodyfikowane mogą być dołączane, redystrybuowane
  i/lub sprzedawane z jakimkolwiek oprogramowaniem, pod warunkiem że każda kopia
  będzie zawierać powyższą informację o prawach autorskich i kopię tej licencji.
  Mogą być one dołączone albo jako samodzielne pliki tekstowe, albo jako nagłówki
  czytelne dla człowieka, albo w odpowiednich dla oprogramowania metadanych
  tekstowych lub binarnych możliwych do łatwego odczytania przez człowieka.
 3. Żadna Wersja Zmodyfikowana Dystrybucji Fontu nie może używać Zastrzeżonej
  Nazwy Fontu/ów o ile nie zostanie uzyskane pisemne zezwolenie od Właściciela
  Praw Autorskich. To ograniczenie dotyczy tylko podstawowej nazwy fontu/ów,
  takiej, jaka jest upubliczniana użytkownikom.
 4. Imiona Właściciel(i) Praw Autorkich i Autor(ów) Dystrybucji Fontu nie mogą
  być używane do promocji, poparcia lub reklamy żadnej Wersji Zmodyfikowanej, za
  wyjątkiem potwierdzenia wkładu Właściciel(i) Praw Autorskich i Autor(ów),
  o ile nie zostanie od nich uzyskane pisemne zezwolenie.
 5. Dystrybucja Fontu, zmodyfikowana lub niezmieniona, częściowo bądź w całości,
  musi być w całości rozpowszechniane na warunkach tej licencji, i nie może być
  rozpowszechniana na warunkach żadnej innej licencji. Ten warunek nie dotyczy
  żadnych dokumentów utworzonych z wykorzystaniem Dystrybucji Fontu.
ZERWANIE UMOWY

Ta licencja staje się nieważna, a uprawnienia z jej tytułu wygasają w przypadku
niespełnienia króregokolwiek z powyższych warunków.

ZRZECZENIE SIĘ ODPOWIEDZIALNOŚCI

DYSTRYBUCJA FONTU JEST DOSTARCZANA “JAKA JEST”, BEZ JAKIEJKOLWIEK GWARANCJI,
ANI JAWNEJ, ANI DOMYŚLNEJ, W TYM TAKŻE DOMYŚLNYCH GWARANCJI CO DO PRZYDATNOŚCI
HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONYCH ZASTOSOWAŃ I NIENARUSZANIA ŻADNYCH PRAW
AUTORSKICH, PATENTÓW, ZNAKÓW HANDLOWYCH BĄDŹ INNYCH PRAW. WŁAŚCICIEL PRAW
AUTORSKICH W ŻADNYM WYPADKU NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA ROSZCZENIA, SZKODY
ANI INNE OBCIĄŻENIA, W TYM ZA SZKODY OGÓLNE, SPECJALNE, UBOCZNE, PRZYPADKOWE
LUB WYNIKŁE Z DZIAŁAŃ OKREŚLONYCH UMOWĄ, CZYNÓW NIEDOZWOLONYCH BĄDŹ W INNY
SPOSÓB, Z UŻYCIA BĄDŹ NIEMOŻNOŚCI UŻYCIA DYSTRYBUCJI FONTU LUB INNYCH DZIAŁAŃ
W ZWIĄZKU Z DYSTRYBUCJĄ FONTU.

– Michal Nowakowski